Wyceny instrumentów i podmiotów

Wyceny podmiotów

Wycena na potrzeby przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Nasz klient w ramach restrukturyzacji działalności postanowił wyłączyć ze struktur spółki część przedsiębiorstwa i wnieść ją aportem do nowej spółki.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Na podstawie przedstawionych danych oraz przyjętych przez nas założeń i pozyskanych danych rynkowych dokonaliśmy wyceny tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz wyceny elementów składowych w nią wchodzących z uwzględnieniem wartości niematerialnych (baza klientów, znak firmowy), aby ustalić wartość całości dla celów podatkowych oraz poszczególnych elementów dla celów księgowań w nowej spółce.

Wycena systemów informatycznych (WNiP) dla międzynarodowej grupy kapitałowej

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

W związku z transakcją łączenia międzynarodowych zespołów w ramach grupy kapitałowej konieczne było dokonanie wyceny dwóch równolegle tworzonych systemów informatycznych w ramach tej grupy.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Dokonaliśmy tej wyceny metodą bieżącego kosztu odtworzenia analizując funkcjonalności obu systemów i zatrudniając specjalistów z zakresu programowania w celu ustalenia pracochłonności poszczególnych etapów. Dane rynkowe zostały wykorzystane w celu ustalenia rynkowych stawek programistów. Razem po ustaleniu obu parametrów przygotowana została wycena systemów.

Cykliczna wycena dla funduszu inwestycyjnego udziałów w spółkach

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Dla funduszu inwestycyjnego dokonujemy okresowych (kwartalnych i miesięcznych) wycen udziałów funduszu w spółkach.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Dla każdej ze spółek stworzony został model wyceny, który zasilany jest okresowo aktualnymi danymi rynkowymi oraz aktualnymi danymi operacyjnymi spółek. Na tej podstawie tworzone są bieżące aktualizacje wycen.

 

Wycena na potrzeby zakupu spółki

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Nasz klient zaangażowany był w negocjacje dotyczące zakupu spółki. W ramach prac nad transakcją konieczne było przygotowanie modelu finansowego obejmującego szczegółowo poszczególne aspekty działalności tej spółki.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Naszym celem było przygotowanie takiego modelu finansowego, który poprzez zmiany różnych parametrów operacyjnych pozwoli określić wpływ tych zmian na jej wartość. Przygotowaliśmy taki model, który w wariancie bazowym pokazywał wartość spółki z punktu widzenia transakcji, a poprzez modyfikację parametrów mógł pokazywać zagrożenia dla działalności spółki oraz efekty synergii z kupującym.

Wycena na potrzeby sprzedaży spółki

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

W związku z planowaną transakcją nasz klient potrzebował dokonać wyceny spółki sprzedawanej. Wycena niezbędna była w celu ustalenia jego pozycji negocjacyjnej z kupującym.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Stworzyliśmy model operacyjny spółki z uwzględnieniem poszczególnych aspektów, które mogłyby mieć wpływ na cenę. Na tej podstawie sprzedający wiedział, jakie elementy będą kluczowe w negocjacjach i w jaki sposób przedstawiać wartość swojego przedsiębiorstwa.

Wycena znaku firmowego (WNiP)

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Dla celów transakcyjnych nasz klient zaangażował nas do dokonania wyceny znaku firmowego w branży kosmetycznej.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Na podstawie stworzonych prognoz oraz danych na temat stawek licencyjnych oszacowaliśmy wartość znaku firmowego metodą dochodową relief from royalty.

Wyceny instrumentów

Wyceny akcji dwóch łączących się spółek

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Klientem były dwie łączące się spółki. Potrzebowały wyliczyć parytet wyceny akcji.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Dla celu wyliczenia parytetu wyceny akcji dwóch łączących się spółek przygotowaliśmy wycenę każdej z nich. W procesie wyceny dokonaliśmy uzgodnienia stanowisk obu spółek w zakresie przyjmowanych w modelach parametrów. Przeprowadziliśmy dyskusję wszystkich stron w celu ustalenia odpowiadającego wszystkim podejścia do założeń modelowych i na tej podstawie określiliśmy wyceny obu podmiotów i w konsekwencji – parytet wymiany akcji.

Wycena instrumentów pochodnych

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Klient zwrócił się do nas z prośbą o wycenę opcji wbudowanych w zawartą przez niego umowę pożyczki od spółki z grupy kapitałowej.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Klient zawarł umowę, w której druga strona miała prawo zażądać spłaty po kursie z dnia udzielenia pożyczki. Zapis ten stanowił wystawioną pożyczkodawcy opcję, która podlegała wycenie.

Finanse klasy premium

Czujesz, że Twoja firma nabiera wiatru w żagle, chcesz przejść na wyższy poziom. Zadbaj o pewne otoczenie, powierzając finanse partnerom z GROUND FROST.
Gwarantujemy, że będzie to dobra inwestycja!

Porozmawiaj z nami