MSSF — Międzynarodowe standardy rachunkowości

Wdrożenie raportowania zgodnego z MSSF. Szkolenie zespołu klienta w ich stosowaniu.

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Klient chce wdrożyć w swojej organizacji Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSSF). Potrzebuje opracować i wprowadzić raportowanie zgodne ze standardami.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Proces ten przeprowadzamy w sposób ustrukturyzowany. Jego pierwszym elementem jest poznanie działalności firmy oraz oszacowanie wpływu MSSF na obecne polityki rachunkowości. Następnie kwantyfikujemy różnice i przygotowujemy nowe polityki rachunkowości. Dla lat poprzednich przygotowujemy skorygowane bilanse i rachunki zysków i strat, a dla roku bieżącego – wskazujemy, w jaki sposób powinny być obecnie księgowane transakcje. Następnie przygotowujemy wzór sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF i wdrażamy go do raportowania spółki. Szkolimy również zespoły księgowe naszych klientów w stosowaniu zasad MSSF na co dzień.

Wyznaczenie wartości nabytej firmy poprzez alokacje ceny nabycia (zgodnie z MSSF)

Z jakim wyzwaniem/problemem przyszedł Klient?

Klient w związku z nabyciem konkurencyjnego podmiotu zobowiązany jest do lokacji ceny nabycia.

Jakie działania zaproponowaliśmy
i przeprowadziliśmy?

Zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości po transakcji nabycia innego podmiotu konieczna jest lokacja ceny nabycia polegająca na wyliczeniu wartości godziwych przejętych aktywów i zobowiązań, wartości godziwej przekazanej zapłaty – i w konsekwencji wyznaczeniu wartości firmy. Takie skorygowane wartości są później wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej. Nasz klient zatrudnił nas w celu wyznaczenia tych wartości oraz wskazania mu, w jaki sposób powinny być one ujmowane w konsolidacji i dania wskazówek odnośnie przygotowywania sprawozdania skonsolidowanego.

Finanse klasy premium

Czujesz, że Twoja firma nabiera wiatru w żagle, chcesz przejść na wyższy poziom. Zadbaj o pewne otoczenie, powierzając finanse partnerom z GROUND FROST.
Gwarantujemy, że będzie to dobra inwestycja!

Porozmawiaj z nami