Nasi klienci

Audyt


Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jednostek, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 68.

Realizujemy badania sprawozdań finansowych (jednostkowych, skonsolidowanych, łącznych) – dla wszystkich podmiotów, których sprawozdania finansowe powinny być zaudytowane przez biegłego rewidenta, czy to z uwagi na wymogi przepisów prawa; czy też z uwagi na wymogi właścicielskie bądź kontraktowe. Realizujemy także:

  • Przeglądy śródroczne;
  • Badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych dotyczące wkładów niepieniężnych oraz badanie wycen tych wkładów, badania z zakresu rachunkowości i działalności podmiotów gospodarczych;
  • Badania planów przekształceń, podziałów i połączeń jednostek gospodarczych;
  • Badania realizacji projektów finansowanych przez UE;
  • Audyty wykorzystania środków na naukę (w odniesieniu do projektów i jednostek);
  • Badania elementów sprawozdań finansowych w oparciu o uzgodnione procedury badawcze.

Prowadzimy badania sprawozdań/ informacji finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Sprawozdawczości Finansowej. Nasze badania przeprowadzamy zgodnie z:

  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej,
  • Standardami zawodowymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.